Majątek trwały aMuz na dzień 31.12.2021 r.

Majątek trwały aMuz na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa grupy składnika majątku trwałego Wartość brutto Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne w tym: 1 235 884,99 400 021,73
– inne wartości niematerialne i prawne 1 235 884,99 400 021,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe 89 383 332,33 49 609 380,91
1. Środki trwałe 89 367 182,33 49 593 230,91
w tym:
a) grunty 14 418 764,00 14 418 764,00
b) budynki i budowle 56 846 791,67 32 248 068,83
c) urządzenia techniczne i maszyny 7 126 848,70 1 517 915,97
d) środki transportu 4 629,23 0,00
e) inne środki trwałe 10 970 148,73 1 408 482,11
2. Środki trwałe w budowie 16 150,00 16 150,00
Podmiot udostępniający informację: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Magdalena Gruszczyńska
Osoba wprowadzająca informację: Michał Kierzkowski
Czas realnego wytworzenia informacji: 20 czerwca 2022
Ostatnia modyfikacja: 20 czerwca 2022
Czas wygenerowania informacji w BIP: maksymalnie do 14 dni od dnia powstania dokumentu