Dostęp do informacji publicznej


Procedura udzielania i odmowy udzielania informacji publicznej na wniosek przez Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Forma udostępnienia informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniana jest na wniosek (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej).
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że udostępniający nie dysponuje środkami technicznymi, aby zadośćuczynić wnioskowi. W takim przypadku powiadamia pisemnie wnioskodawcę o tym fakcie i wskazuje, w jaki sposób może informację udostępnić. Jeżeli w terminie 14 dni wnioskodawca nie złoży ponownego wniosku w sposób lub formie podanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się (art.14).
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art.14 ust. 1).
Wyjątki:
1) informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni, wówczas należy powiadomić o powodach opóźnienia oraz o terminie jej udostępnienia: termin ten nie może przekroczyć 2 miesięcy od złożenia wniosku (art. 13 ust. 2),
2) jeżeli za jej udostępnienie ma być pobrana opłata (art. 15 ust.2),
3) jeżeli nie może być udostępniona w sposób i w formie określonej we wniosku (art. 14 ust.2).

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego, z tym zastrzeżeniem, że:
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
2) uzasadnienie decyzji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowiska w toku postępowania oraz oznaczenie podmiotów (ar. 5 ust. 2) ze względów, na których dobro wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.
Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej służy:
1) odwołanie, do samorządowego kolegium odwoławczego (art. 16 ust. 2), gdy wydał ją organ władzy publicznej,
2) możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy, jeżeli odmowa pochodziła od podmiotów niebędących organami władzy publicznej (art. 17 ust. 2). W razie odmowy udzielenia przez te podmioty informacji, stosuje się odpowiednio tryb przewidziany dla organów władzy publicznej (art. 17 ust.1).

Podmiot udostępniający informację: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Agata Sienkiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Michał Kierzkowski
Czas realnego wytworzenia informacji: 29 marca 2022
Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2022
Czas wygenerowania informacji w BIP: maksymalnie do 14 dni od dnia powstania dokumentu