Majątek trwały aMuz na dzień 31.12.2020 r.

Majątek trwały aMuz na dzień 31.12.2020 r.

Nazwa grupy składnika majątku trwałego Wartość brutto Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne w tym: 1 003 087,76 315 934,26
– inne wartości niematerialne i prawne 1 003 087,76 315 934,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe 88 923 334,54 51 197 885,82
1. Środki trwałe 88 907 184,54 51 181 735,82
w tym:
a) grunty 14 418 764,00 14 418 764,00
b) budynki i budowle 56 846 791,67 33 674 315,27
c) urządzenia techniczne i maszyny 7 047 543,21 1 715 237,33
d) środki transportu 4 629,23 0,00
e) inne środki trwałe 10 589 456,43 1 373 419,22
2. Środki trwałe w budowie 16 150,00 16 150,00
Podmiot udostępniający informację: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Magdalena Gruszczyńska
Osoba wprowadzająca informację: Michał Kierzkowski
Czas realnego wytworzenia informacji: 20 czerwca 2022
Ostatnia modyfikacja: 20 czerwca 2022
Czas wygenerowania informacji w BIP: maksymalnie do 14 dni od dnia powstania dokumentu