Majątek trwały aMuz na dzień 31.12.2019 r.

Majątek trwały aMuz na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa grupy składnika majątku trwałego Wartość brutto Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne w tym: 1 050 918,28 446 712,49
– inne wartości niematerialne i prawne 1 050 918,28 446 712,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe 87 818 048,48 52 910 240,57
1. Środki trwałe 87 808 912,29 52 901 104,38
w tym:
a) grunty 14 418 764,00 14 418 764,00
b) budynki i budowle 56 829 458,90 35 081 269,56
c) urządzenia techniczne i maszyny 6 315 657,35 1 752 851,61
d) środki transportu 3 500,00 0,00
e) inne środki trwałe 10 484 353,54 1 648 219,21
2. Środki trwałe w budowie 9 136,19 9 136,19
Podmiot udostępniający informację: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Magdalena Gruszczyńska
Osoba wprowadzająca informację: Michał Kierzkowski
Czas realnego wytworzenia informacji: 20 czerwca 2022
Ostatnia modyfikacja: 20 czerwca 2022
Czas wygenerowania informacji w BIP: maksymalnie do 14 dni od dnia powstania dokumentu