Majątek trwały aMuz na dzień 31.12.2018 r.

Majątek trwały aMuz na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa grupy składnika majątku trwałego Wartość brutto Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne w tym: 921 238,99 448 461,05
– inne wartości niematerialne i prawne 921 238,99 448 461,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe 87 189 626,20 54 458 826,58
1. Środki trwałe 87 188 959,15 54 458 159,53
w tym:
a) grunty 14 418 764,00 14 418 764,00
b) budynki i budowle 56 599 524,51 36 283 949,47
c) urządzenia techniczne i maszyny 6 200 413,71 2 040 113,92
d) środki transportu 3 500,00 0,00
e) inne środki trwałe 9 966 756,93 1 715 332,14
2. Środki trwałe w budowie 667,05 667,05
Podmiot udostępniający informację: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Magdalena Gruszczyńska
Osoba wprowadzająca informację: Michał Kierzkowski
Czas realnego wytworzenia informacji: 20 czerwca 2022
Ostatnia modyfikacja: 20 czerwca 2022
Czas wygenerowania informacji w BIP: maksymalnie do 14 dni od dnia powstania dokumentu