Majątek trwały aMuz na dzień 31.12.2017 r.

Majątek trwały aMuz na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa grupy składnika majątku trwałego Wartość brutto Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne w tym: 798 268,27 428 549,64
– inne wartości niematerialne i prawne 798 268,27 428 549,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe 86 724 996,45 56 209 458,05
1. Środki trwałe 86 546 534,59 56 030 996,19
w tym:
a) grunty 14 418 764,00 14 418 764,00
b) budynki i budowle 56 463 003,91 37 575 663,79
c) urządzenia techniczne i maszyny 6 042 618,28 2 190 387,60
d) środki transportu 0,00 0,00
e) inne środki trwałe 9 622 148,40 1 846 180,80
2. Środki trwałe w budowie 178 461,86 178 461,86
Podmiot udostępniający informację: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Magdalena Gruszczyńska
Osoba wprowadzająca informację: Michał Kierzkowski
Czas realnego wytworzenia informacji: 20 czerwca 2022
Ostatnia modyfikacja: 20 czerwca 2022
Czas wygenerowania informacji w BIP: maksymalnie do 14 dni od dnia powstania dokumentu