Zarządzenia Rektora w 2021 roku

Zarządzenie nr 108/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 107/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki brutto godziny zleconej realizowanej przez pedagogów zatrudnionych do realizacji zajęć na studiach podyplomowych Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej, prowadzonych w języku polskim oraz języku angielskim w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 106/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki brutto godziny ponadwymiarowej realizowanej przez pedagogów na studiach podyplomowych Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej prowadzonych w języku polskim oraz języku angielskim w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 105/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia ilości osób uczestniczących w charakterze publiczności w wydarzeniach organizowanych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie od dnia 15 grudnia 2021 roku do odwołania

Zarządzenie nr 104/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu wynagradzania Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 103/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 102/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie od dnia 6 grudnia 2021 roku do odwołania

Zarządzenie nr 101/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw przez osoby upoważnione przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz prowadzenia ich rejestru

Zarządzenie nr 100/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 99/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie czasowego wstrzymania możliwości zawierania umów najmu sal i powierzchni znajdujących się na terenie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z osobami i podmiotami zewnętrznymi

Zarządzenie nr 98/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku do poświadczania kopii dokumentów

Zarządzenie nr 97/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla studentów, słuchaczy Szkoły Doktorskiej oraz uczestników studiów podyplomowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 96/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 95/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia limitu punktów ECTS dla studentów studiów I i II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 94/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki godziny ponadwymiarowej w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 93/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy za święto 1 stycznia 2022 roku przypadające w sobotę

Zarządzenie nr 92/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wymiaru godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 91/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzorów rachunków do wypłaty wynagrodzenia za sporządzenie recenzji osiągnięć naukowych albo artystycznych, za pełnienie funkcji przewodniczącego oraz za pełnienie funkcji członka komisji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego sztuki w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 90/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 89/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 października 2021 r. w sprawie podziału dotacji przyznanej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki na zadania związane z pomocą materialną dla studentów i doktorantów

Zarządzenie nr 88/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 87/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania Kierownika Studium Języków Obcych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 86/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 85/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dodatkowego dla członków Komisji Rekrutacyjnych dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz członków Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 84/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2021 r. w sprawie upoważnienia pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku do poświadczania kopii dokumentów

Zarządzenie nr 83/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 82/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie odpisu i duplikatu dyplomu doktora i doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 81/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 80/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 79/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 października 2021 r. w sprawie odwołania Pana prof. dra hab. Wojciecha Szlachcikowskiego ze stanowiska Kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 78/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ustalenia zasad odbywania podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz innych osób na obszarze kraju i poza jego granicami

Zarządzenie nr 77/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowych zmian w zakresie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 76/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wyboru członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 75/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 57/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2021 roku

Zarządzenie nr 74/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 73/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2021 r. w sprawie odwołania Pana prof. dra hab. Macieja Grzywacza ze stanowiska Kierownika Katedry Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 72/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powołania dra Mirosława Pachowicza na Prodziekana Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 71/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2021 r. w sprawie odwołania Pani dr hab. Karoliny Piątkowskiej-Nowickiej ze stanowiska Prodziekana Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 70/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powołania Prorektora ds. artystycznych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 69/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie procedury zawierania przez Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku umów z uczelniami partnerskimi w ramach programu ERASMUS+

Zarządzenie nr 68/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku do poświadczania kopii dokumentów

Zarządzenie nr 67/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce w Domach Studenckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 66/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie zadań Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 65/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 64/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu:

– Zasad rekrutacji i realizacji mobilności studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (wyjazd na studia)
w ramach programu Erasmus+

– Zasad rekrutacji i realizacji mobilności studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (wyjazd na praktykę) w ramach programu Erasmus+

Zarządzenie nr 63/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki godziny ponadwymiarowej w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 62/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści zarządzenia nr 46/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 roku

Zarządzenie nr 61/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy w sprawie finansowania kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora sztuk dla uczestników niestacjonarnych studiów III stopnia wszczętego po dniu 30 września 2019 roku w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 60/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzorów rachunków do wypłaty wynagrodzenia za pełnienie funkcji promotora, promotora pomocniczego oraz recenzenta w przewodzie doktorskim i w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora osobom niezatrudnionym w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 59/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 58/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania treści w mediach społecznościowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 57/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia oraz Studium Pedagogiczne w roku akademickim 2021/2022 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 56/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyjęć na staż asystencki w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 55/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Zarządzenia nr 101/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 września 2020 roku

Zarządzenie nr 54/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzorów rachunków do wypłaty wynagrodzenia za sporządzenie recenzji osiągnięć naukowych albo artystycznych, za pełnienie funkcji przewodniczącego oraz za pełnienie funkcji członka komisji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego sztuki w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 52/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu grilla studenckiego w czasie występowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (choroba Covid-19) w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Zarządzenie nr 51/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści zarządzenia nr 46/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 r.

Zarządzenie nr 50/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru Karty obiegowej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 49/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ustalenia sposobu realizacji zadań należących do właściwości Prorektora ds. artystycznych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku od dnia 1 czerwca 2021 roku

Zarządzenie nr 48/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie odwołania Pana dra hab. Przemysława Stanisławskiego z pełnienia funkcji Prorektora ds. artystycznych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 47/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzorów rachunków do wypłaty wynagrodzenia za pełnienie funkcji promotora, promotora pomocniczego oraz recenzenta w przewodzie doktorskim i w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora osobom niezatrudnionym w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 46/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 45/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 44/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Domów Studenckich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 43/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ustalenia nowego terminu i trybu składania prac dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 42/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie powołania pełniącego obowiązki Kierownika studiów podyplomowych w zakresie dyrygentury chóralnej i oratoryjno-kantatowej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 41/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie form przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 40/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2021 r. uzupełniające zarządzenie nr 34/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 39/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Kierownika studiów podyplomowych w zakresie dyrygentury chóralnej i oratoryjno-kantatowej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 38/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie dyrygentury chóralnej i oratoryjno-kantatowejw Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 37/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsk z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 36/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. nadzoru nad sprawozdawczością (BIP i POL-on) w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 35/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2021 r. uzupełniające zarządzenie nr 34/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 34/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 33/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia do dnia 26 kwietnia 2021 roku okresu obowiązywania zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku wprowadzonych Zarządzeniem Rektora nr 22/2021 z dnia 19 marca 2021 roku

Zarządzenie nr 32/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji kontroli księgozbioru Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 31/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia do dnia 18 kwietnia 2021 roku okresu obowiązywania zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku wprowadzonych zarządzeniem Rektora nr 22/2021 z dnia 19 marca 2021 roku

Zarządzenie nr 30/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Biura Promocji Artystycznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 29/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 28/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu:
– Zasad rekrutacji i realizacji mobilności studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (wyjazd na studia) w ramach programu Erasmus+
– Zasad rekrutacji i realizacji mobilności studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (wyjazd na praktykę) w ramach programu Erasmus+

Zarządzenie nr 27/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 26/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru w trybie konkursowym oraz ustalenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 25/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania członków Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 24/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dnia 2 kwietnia 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 23/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz jego duplikatu w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 22/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie od dnia 20 marca 2021 roku do dnia 9 kwietnia 2021 roku

Zarządzenie nr 21/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w sposobie zaliczenia przedmiotu śpiew solowy na III semestrze studiów magisterskich na Wydziale Wokalno-Aktorskim, w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 20/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez nauczycieli akademickich z infrastruktury oraz budynków Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 19/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania Sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Sekretarzy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 18/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Komisji Przetargowej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 17/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż kwota 130.000 złotych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 16/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130.000 złotych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 15/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 14/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania katedr w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 13/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie egzaminu dyplomowego na Wydziale Wokalno-Aktorskim, na kierunku wokalistyka, specjalności śpiew solowy w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 12/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przeprowadzenia egzaminu rekrutacyjnego na rok przygotowawczy dla osób z Chińskiej Republiki Ludowej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 11/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej dopuszczalnej liczby osób spośród członków rodziny dyplomanta – studenta Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku występujących w charakterze publiczności podczas recitali dyplomowych organizowanych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 10/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej dopuszczalnej liczby osób spośród członków społeczności akademickiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku występujących w charakterze publiczności podczas recitali dyplomowych organizowanych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 9/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 8/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości jednorazowego wynagrodzenia brutto za działania artystyczne, naukowe i dydaktyczne podejmowane na podstawie umów cywilnoprawnych przez osoby spoza Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 7/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 6/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przygotowywania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on”

Zarządzenie nr 5/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad ograniczenia działalności Wydziału Wokalno-Aktorskiego (na kierunku wokalistyka w specjalności śpiew solowy) Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie od dnia 25 stycznia 2021 roku do dnia 7 lutego 2021 roku

Zarządzenie nr 4/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za święta przypadające w soboty w 2021 roku

Zarządzenie nr 3/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy monitorach ekranowych

Zarządzenie nr 2/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu stosowania procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 1/2021 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentacji związanej z przebiegiem studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Podmiot udostępniający informację: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Michał Kierzkowski
Osoba wprowadzająca informację: Michał Kierzkowski
Czas realnego wytworzenia informacji: 10 maja 2022
Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2022
Czas wygenerowania informacji w BIP: maksymalnie do 14 dni od dnia powstania dokumentu