Zarządzenia Rektora w 2017 roku

Zarządzenie nr 41/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 40/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 39/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za kursy mistrzowskie, koncerty gościnne, pełnienie funkcji jurora w konkursie oraz za projekty materiałów promujących wydarzenia naukowo-artystyczne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 38/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie przekształcenia Zakładu Musicalu w Katedrę Musicalu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 37/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w składzie Uczelnianego Zespołu ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia oraz Wydziałowego zespołu ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Zarządzenie nr 36/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. nadzoru nad pracą Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 35/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia limitu podstawowej puli egzemplarzy promocyjnych i obowiązkowych dla publikacji naukowych i fonograficznych wydanych w Wydawnictwie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku lub publikacji naukowych i fonograficznych wydanych u zewnętrznego Wydawcy, których dystrybucja i promocja prowadzona będzie w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 34/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2017 r.

Zarządzenie nr 33/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zasad i trybu sporządzania, wydawania, wymiany oraz uwierzytelniania dokumentów związanych z ukończeniem studiów wyższych oraz prowadzenia księgi dyplomów

Zarządzenie nr 32/2017 Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału dotacji przyznanej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów

Zarządzenie nr 31/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 października 2017 roku w sprawie wysokości kwoty dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 30/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 października 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 17/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku

Zarządzenie nr 29/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzenie nr 28/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu „Zasad rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programy Erasmus+ dla studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku”

Zarządzenie nr 27/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania Kierownika Katedry Musicalu na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 26/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 października 2017 roku w sprawie  zniesienia Zakładu Musicalu na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz odwołania Kierownika Zakładu Musicalu

Zarządzenie nr 25/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk pedagogicznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 24/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia aneksu do Zakładowego Planu Kont

Zarządzenie nr 23/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów dotyczących pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim, pełnienia funkcji recenzenta w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym i postępowaniu w sprawie o nadanie tytułu profesora oraz pełnienia obowiązków członka komisji habilitacyjnej

Zarządzenie nr 22/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 września 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek godzin ponadwymiarowych realizowanych na studiach I, II oraz III stopnia

Zarządzenie nr 21/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 20/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających naukę w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 19/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z potwierdzaniem efektów uczenia się

Zarządzenie nr 18/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 17/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 16/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 15/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 14/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Studiów I i II Stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 13/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania zespołu ds. oceny i wyboru oferty rebrandingu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 12/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 11/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 10/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za wydanie dokumentacji przebiegu studiów oraz dokumentacji w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Zarządzenie nr 9/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Domów Studenckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 8/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 marca 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 64/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań w sprawie o nadanie tytułu naukowego profesora w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 7/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 10/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 sierpnia 2016 roku w sprawie podróży służbowej pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki oraz innych osób na obszarze kraju i poza jego granicami

Zarządzenie nr 6/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 5/2017 Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji oceny dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu

Zarządzenie nr 4/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przygotowywania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”

Zarządzenie nr 3/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku modułów zadaniowych systemu zarządzania kryzysowego

Zarządzenie nr 2/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie rejestru prac naukowo-badawczych w ramach systemu SYNABA

Zarządzenie nr 1/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie zasad udzielania przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku pełnomocnictw oraz prowadzenia ich rejestru

Podmiot udostępniający informację: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Michał Kierzkowski
Osoba wprowadzająca informację: Michał Kierzkowski
Czas realnego wytworzenia informacji: 10 maja 2022
Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2022
Czas wygenerowania informacji w BIP: maksymalnie do 14 dni od dnia powstania dokumentu