Władze Uczelni

  • Jednoosobowymi organami Uczelni są Rektor i Dziekani. Zastępcami Rektora są Prorektorzy, a Dziekana – Prodziekani. Jednoosobowe funkcje kierownicze w ramach struktury organizacyjnej Uczelni sprawują również: Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy Katedr czy Kierownicy Zakładów.
  • Kompetencje Rektora, Dziekanów i pozostałych osób sprawujących jednoosobowe funkcje kierownicze określone są w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w Statucie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
  • Kolegialnymi organami Uczelni są Senat i Rady Wydziałów, których kompetencje wynikają z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
  • Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uczelni. Jego kompetencje wynikają z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
  • Kwestor pełni funkcje głównego księgowego Uczelni i jest zastępcą Kanclerza w sprawach finansowych. Obowiązki i uprawnienia Kwestora Uczelni wynikają z ustawy o finansach publicznych.

Władze Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w kadencji 2016-2020

Rektor – prof. zw. dr hab. Maciej Sobczak

Prorektor ds. organizacyjnych i nauczania – prof. zw. dr hab. Marek Rocławski

Prorektor ds. artystycznych i współpracy z zagranicą – prof. zw. dr hab. Ryszard Minkiewicz

Prorektor ds. studenckich – prof. zw. dr hab. Małgorzata Skorupa

Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
Dziekan – dr hab. Renata Skupin, prof. AM
e-mail: r.skupin@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 31

Prodziekan – st. wykł. Beata Kotłowska
e-mail: b.kotlowska@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 31

Wydział Instrumentalny
Dziekan – prof. zw. dr hab. Elżbieta Rosińska
e-mail: e.rosinska@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 20

Prodziekan – dr hab. Elżbieta Pasierowska-Kołodziej, prof. AM
tel. (+48 58) 300 92 20

Prodziekan – dr hab. Małgorzata Skotnicka, prof. AM
tel. (+48 58) 300 92 20

Wydział Wokalno-Aktorski
Dziekan – prof. dr Andrzej Nanowski
e-mail: a.nanowski@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 32

Prodziekan – st. wykł. mgr Dorota Artykiewicz-Skrla
tel. (+48 58) 300 92 32

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
Dziekan – ad. dr Michał kierzkowski
e-mail: m.kierzkowski@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 18

Prodziekan ds. kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” – ad. dr Michał Kozorys
e-mail: m.kozorys@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 35

Prodziekan ds. kierunku „Jazz i muzyka estradowa” – st. wykł. mgr Piotr Ejsmont
e-mail: p.ejsmont@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 35

Kanclerz – mgr Bogdan Theisebach
e-mail: b.theisebach@amuz.gda.pl, (+48 58) 300 92 01

Kwestor – mgr Magdalena Gruszczyńska
e-mail: m.gruszczynska@amuz.gda.pl, (+48 58) 300 92 07


Senat Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – kadencja 2016/2020

JM Rektor
prof. zw. dr hab. Maciej Sobczak

Prorektor ds. organizacyjnych i nauczania
prof. zw. dr hab. Marek Rocławski

Prorektor ds. artystycznych i współpracy z zagranicą
prof. zw. dr hab. Ryszard Minkiewicz

Prorektor ds. studenckich
prof. zw. dr hab. Małgorzata Skorupa

Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
dr hab. Renata Skupin, prof. AM

Dziekan Wydziału Instrumentalnego
prof. zw. dr hab. Elżbieta Rosińska

Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego
prof. dr Andrzej Nanowski

Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
ad. dr Michał Kierzkowski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora/stopień naukowy doktora habilitowanego:

Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
prof. zw. dr hab. Alina Kowalska-Pińczak
dr hab. Elżbieta Frołowicz, prof. AM
prof. zw. dr hab. Krzysztof Olczak

Wydział Instrumentalny
prof. zw. dr hab. Wojciech Szlachcikowski
prof. zw. dr hab. Waldemar Wojtal

Wydział Wokalno-Aktorski
ks. ad. dr hab. Robert Kaczorowski
dr hab. Ewa Marciniec, prof. AM
ad. dr hab. Przemysław Stanisławski

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
prof. zw. dr hab. Anna Fiebig
prof. zw. dr hab. Marcin Tomczak

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zajmujących stanowiska adiunkta lub asystenta:
as. mgr Tadeusz Dixa
ad. dr Bogumiła Weretka-Bajdor
ad. dr Krzysztof Bobrzecki
ad. dr Tomasz Jocz

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zajmujących stanowiska starszych wykładowców/wykładowców/lektorów:
st. wykł. mgr Beata Kotłowska
st. wykł. mgr Piotr Ejsmont

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
mgr Kamil Górzyński

Przedstawiciele doktorantów:
mgr Adam Krysztofik
mgr Paweł Nodzak

Przedstawiciele studentów
z Wydziału I: Joanna Złotkowska
z Wydziału II: Tomasz Kaczor, Agnieszka Waśniewska
z Wydziału III: Monika Kijek
z Wydziału IV: Agnieszka Borowska


Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:
– Kanclerz mgr Bogdan Theisebach
– Kwestor mgr Magdalena Gruszczyńska
– Dyrektor Biblioteki Głównej st. kustosz dypl. mgr Anna Michalska
– Przedstawiciel Związku Zawodowego „Solidarność” mgr Małgorzata Cichocka